HKUST Library Collections Banner

[Chinese Year of the Ox]

CONVERSION TABLES
Pinyin to Wade-Giles / Wade-Giles to Pinyin


Pinyin to Wade-Giles

A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, W, X, Y, Z
Pinyin   Wade-Giles
Pinyin    Wade-Giles
Pinyin    Wade-Giles
Pinyin    Wade-Giles
A       A
Ai      Ai
An      An
Ang     Ang
Ao      Ao

Ba      Pa
Bai     Pai
Ban     Pan
Bang    Pang
Bao     Pao
Bei     Pei
Ben     Pen
Beng    Peng
Bi      Pi
Bian    Pien
Biao    Piao
Bie     Pieh
Bin     Pin
Bing    Ping
Bo      Po
Bu      Pu

Ca      Ts'a
Cai     Ts'ai
Can     Ts'an
Cang    Ts'ang
Cao     Ts'ao
Ce      Ts'e
Cen     Ts'en
Ceng    Ts'eng
Cha     Ch'a
Chai    Ch'ai
Chan    Ch'an
Chang   Ch'ang
Chao    Ch'ao
Che     Ch'e
Chen    Ch'en
Cheng   Ch'eng
Chi     Ch'ih
Chong   Ch'ung
Chou    Ch'ou
Chu     Ch'u
Chua    Ch'ua
Chuai   Ch'uai
Chuan   Ch'uan
Chuang  Ch'uang
Chui    Ch'ui
Chun    Ch'un
Chuo    Ch'o
Ci      Tz'u
Cong    Ts'ung
Cou     Ts'ou
Cu      Ts'u
Cuan    Ts'uan
Cui     Ts'ui
Cun     Ts'un
Cuo     Ts'o

Da      Ta
Dai     Tai
Dan     Tan
Dang    Tang
Dao     Tao
De      Te
Dei     Tei
Deng    Teng
Di      Ti
Dian    Tien
Diao    Tiao
Die     Tieh
Ding    Ting
Diu     Tiu
Dong    Tung
Dou     Tou
Du      Tu
Duan    Tuan
Dui     Tui
Dun     Tun
Duo     To

E       O
Ei      Ei
En      En
Eng     Eng
Er      Erh

Fa      Fa
Fan     Fan
Fang    Fang
Fei     Fei
Fen     Fen
Feng    Feng
Fo      Fo
Fou     Fou
Fu      Fu

Ga      Ka
Gai     Kai
Gan     Kan
Gang    Kang
Gao     Kao
Ge      Ke
Gei     Kei
Gen     Ken
Geng    Keng
Gong    Kung
Gou     Kou
Gu      Ku
Gua     Kua
Guai    Kuai
Guan    Kuan
Guang   Kuang
Gui     Kuei
Gun     Kun
Guo     Kuo

Ha      Ha
Hai     Hai
Han     Han
Hang    Hang
Hao     Hao
He      He
Hei     Hei
Hen     Hen
Heng    Heng
Hong    Hung
Hou     Hou
Hu      Hu
Hua     Hua
Huai    Huai
Huan    Huan
Huang   Huang
Hui     Hui
Hun     Hun
Huo     Huo

Ji      Chi
Jia     Chia
Jian    Chien
Jiang   Chiang
Jiao    Chiao
Jie     Chieh
Jin     Chin
Jing    Ching
Jiong   Chiung
Jiu     Chiu
Ju      Chü
Juan    Chüan
Jue     Chüeh
Jun     Chün

Ka      K'a
Kai     K'ai
Kan     K'an
Kang    K'ang
Kao     K'ao
Ke      K'e
Kei     K'ei
Ken     K'en
Keng    K'eng
Kong    K'ung
Kou     K'ou
Ku      K'u
Kua     K'ua
Kuai    K'uai
Kuan    K'uan
Kuang   K'uang
Kui     K'uei
Kun     K'un
Kuo     K'uo

La      La
Lai     Lai
Lan     Lan
Lang    Lang
Lao     Lao
Le      Le
Lei     Lei
Leng    Leng
Li      Li
Lia     Lia
Lian    Lien
Liang   Liang
Liao    Liao
Lie     Lieh
Lin     Lin
Ling    Ling
Liu     Liu
Lo      Lo
Long    Lung
Lou     Lou
Lu      Lu
Lü      Lü
Luan    Luan
Lüe     Lüeh
Lun     Lun
Luo     Luo

Ma      Ma
Mai     Mai
Man     Man
Mang    Mang
Mao     Mao
Me      Me
Mei     Mei
Men     Men
Meng    Meng
Mi      Mi
Mian    Mien
Miao    Miao
Mie     Mieh
Min     Min
Ming    Ming
Miu     Miu
Mo      Mo
Mou     Mou
Mu      Mu

Na      Na
Nai     Nai
Nan     Nan
Nang    Nang
Nao     Nao
Ne      Ne
Nei     Nei
Nen     Nen
Neng    Neng
Ni      Ni
Nian    Nien
Niang   Niang
Niao    Niao
Nie     Nieh
Nin     Nin
Ning    Ning
Niu     Niu
Nong    Nung
Nou     Nou
Nu      Nu
Nü      Nü
Nuan    Nuan
Nüe     Nüeh
Nuo     No

O       O
Ou      Ou

Pa      P'a
Pai     P'ai
Pan     P'an
Pang    P'ang
Pao     P'ao
Pei     P'ei
Pen     P'en
Peng    P'eng
Pi      P'i
Pian    P'ien
Piao    P'iao
Pie     P'ieh
Pin     P'in
Ping    P'ing
Po      P'o
Pou     P'ou
Pu      P'u

Qi      Ch'i
Qia     Ch'ia
Qian    Ch'ien
Qiang   Ch'iang
Qiao    Ch'iao
Qie     Ch'ieh
Qin     Ch'in
Qing    Ch'ing
Qiong   Ch'iung
Qiu     Ch'iu
Qu      Ch'ü
Quan    Ch'üan
Que     Ch'üeh
Qun     Ch'ün

Ran     Jan
Rang    Jang
Rao     Jao
Re      Je
Ren     Jen
Reng    Jeng
Ri      Jih
Rong    Jung
Rou     Jou
Ru      Ju
Ruan    Juan
Rui     Jui
Run     Jun
Ruo     Jo

Sa      Sa
Sai     Sai
San     San
Sang    Sang
Sao     Sao
Se      Se
Sen     Sen
Seng    Seng
Sha     Sha
Shai    Shai
Shan    Shan
Shang   Shang
Shao    Shao
She     She
Shei    Shei
Shen    Shen
Sheng   Sheng
Shi     Shih
Shou    Shou
Shu     Shu
Shua    Shua
Shuai   Shuai
Shuan   Shuan
Shuang  Shuang
Shui    Shui
Shun    Shun
Shuo    Shuo
Si      Ssu
Song    Sung
Sou     Sou
Su      Su
Suan    Suan
Sui     Sui
Sun     Sun
Suo     So

Ta      T'a
Tai     T'ai
Tan     T'an
Tang    T'ang
Tao     T'ao
Te      T'e
Teng    T'eng
Ti      T'i
Tian    T'ien
Tiao    T'iao
Tie     T'ieh
Ting    T'ing
Tong    T'ung
Tou     T'ou
Tu      T'u
Tuan    T'uan
Tui     T'ui
Tun     T'un
Tuo     T'o

Wa      Wa
Wai     Wai
Wan     Wan
Wang    Wang
Wei     Wei
Wen     Wen
Weng    Weng
Wo      Wo
Wu      Wu

Xi      Hsi
Xia     Hsia
Xian    Hsien
Xiang   Hsiang
Xiao    Hsiao
Xie     Hsieh
Xin     Hsin
Xing    Hsing
Xiong   Hsiung
Xiu     Hsiu
Xu      Hsü
Xuan    Hsüuan
Xue     Hsüueh
Xun     Hsün

Ya      Ya
Yan     Yen
Yang    Yang
Yao     Yao
Ye      Yeh
Yi      I
Yin     Yin
Ying    Ying
Yo      Yo
Yong    Yung
You     Yu
Yu      Yü
Yuan    Yüan
Yue     Yüeh
Yun     Yün

Za      Tsa
Zai     Tsai
Zan     Tsan
Zang    Tsang
Zao     Tsao
Ze      Tse
Zei     Tsei
Zen     Tsen
Zeng    Tseng
Zha     Cha
Zhai    Chai
Zhan    Chan
Zhang   Chang
Zhao    Chao
Zhe     Che
Zhei    Chei
Zhen    Chen
Zheng   Cheng
Zhi     Chih
Zhong   Chung
Zhou    Chou
Zhu     Chu
Zhua    Chua
Zhuai   Chuai
Zhuan   Chuan
Zhuang  Chuang
Zhui    Chui
Zhun    Chun
Zhuo    Cho
Zi      Tzu
Zong    Tsung
Zou     Tsou
Zu      Tsu
Zuan    Tsuan
Zui     Tsui
Zun     Tsun
Zuo     Tso

Wade-Giles to Pinyin

A, C, E, F, H, I, J, K, L, M, N, O, P, S, T, W, Y
Wade-Giles  Pinyin  Wade-Giles  Pinyin  Wade-Giles  Pinyin  Wade-Giles  Pinyin 
a        a 
ai       ai 
an       an 
ang      ang 
ao       ao 

cha      zha 
ch'a     cha 
chai     zhai 
ch'ai    chai 
chan     zhan 
ch'an    chan 
chang    zhang 
ch'ang   chang 
chao     zhao 
ch'ao    chao 
che      zhe 
ch'e     che 
chei     zhei
chen     zhen 
ch'en    chen 
cheng    zheng 
ch'eng   cheng 
chi      ji 
ch'i     qi 
chia     jia 
ch'ia    qia 
chiang   jiang 
ch'iang  qiang 
chiao    jiao 
ch'iao   qiao 
chieh    jie 
ch'ieh   qie 
chien    jian 
ch'ien   qian 
chih     zhi 
ch'ih    chi 
chin     jin 
ch'in    qin 
ching    jing 
ch'ing   qing 
chiu     jiu 
ch'iu    qiu 
chiung   jiong 
ch'iung  qiong 
cho      zhuo 
ch'o     chuo
chou     zhou
ch'ou    chou 
chu      zhu 
chü      ju 
ch'u     chu 
ch'ü     qu 
chua     zhua 
ch'ua    chua 
chuai    zhuai 
ch'uai   chuai 
chuan    zhuan 
chüan    juan 
ch'uan   chuan 
ch'üan   quan 
chuang   zhuang
ch'uang  chuang
chüeh    jue 
ch'üeh   que 
chui     zhui 
ch'ui    chui 
chun     zhun 
chün     jun 
ch'un    chun 
ch'ün    qun 
chung    zhong 
ch'ung   chong 

ei       ei 
en       en 
eng      eng 
erh      er 

fa       fa 
fan      fan 
fang     fang 
fei      fei 
fen      fen 
feng     feng 
fo       fo 
fou      fou 
fu       fu 

ha       ha 
hai      hai 
han      han 
hang     hang 
hao      hao 
hei      hei 
hen      hen 
heng     heng 
ho       he 
hou      hou 
hsi      xi 
hsia     xia 
hsiang   xiang 
hsiao    xiao 
hsieh    xie 
hsien    xian 
hsin     xin 
hsing    xing 
hsiu     xiu 
hsiung   xiong 
hsü      xu 
hsüan    xuan 
hsüeh    xue 
hsün     xun 
hu       hu 
hua      hua 
huai     huai 
huan     huan 
huang    huang 
hui      hui 
hun      hun 
hung     hong 
huo      huo

i        yi 

jan      ran
jang     rang 
jao      rao 
je       re 
jen      ren 
jeng     reng 
jih      ri 
jo       ruo 
jou      rou 
ju       ru 
juan     ruan 
jui      rui 
jun      run 
jung     rong 

ka       ga 
k'a      ka 
kai      gai 
k'ai     kai 
kan      gan 
k'an     kan 
kang     gang 
k'ang    kang 
kao      gao 
k'ao     kao 
kei      gei 
k'ei     kei 
ken      gen 
k'en     ken 
keng     geng 
k'eng    keng 
ko       ge 
k'o      ke 
kou      gou 
k'ou     kou 
ku       gu 
k'u      ku 
kua      gua 
k'ua     kua 
kuai     guai 
k'uai    kuai 
kuan     guan 
k'uan    kuan
kuang    guang 
k'uang   kuang 
kuei     gui 
k'uei    kui 
kun      gun 
k'un     kun 
kung     gong 
k'ung    kong 
kuo      guo 
k'uo     kuo 

la       la 
lai      lai 
lan      lan 
lang     lang 
lao      lao 
le       le 
lei      lei 
leng     leng 
li       li 
lia      lia 
liang    liang 
liao     liao 
lieh     lie 
lien     lian 
lin      lin 
ling     ling 
liu      liu
lo       luo 
lou      lou 
lu       lu 
lü       lü
luan     luan 
lüeh     lüe 
lun      lun 
lung     long 

ma       ma 
mai      mai 
man      man 
mang     mang 
mao      mao 
me       me
mei      mei 
men      men
meng     meng
mi       mi 
miao     miao 
mieh     mie 
mien     mian 
min      min 
ming     ming 
miu      miu 
mo       mo 
mou      mou 
mu       mu 

na       na 
nai      nai 
nan      nan 
nang     nang 
nao      nao 
nei      nei 
nen      nen 
neng     neng 
ni       ni 
niang    niang
niao     niao 
nieh     nie 
nien     nian 
nin      nin 
ning     ning 
niu      niu 
no       nuo 
nou      nou 
nu       nu 
nü       nü 
nuan     nuan 
nüeh     nüe 
nung     nong 

o        e 
ou       ou 

pa       ba 
p'a      pa 
pai      bai 
p'ai     pai 
pan      ban 
p'an     pan 
pang     bang 
p'ang    pang 
pao      bao 
p'ao     pao 
pei      bei 
p'ei     pei 
pen      ben 
p'en     pen 
peng     beng 
p'eng    peng 
pi       bi 
p'i      pi 
piao     biao 
p'iao    piao 
pieh     bie 
p'ieh    pie 
pien     bian 
p'ien    pian 
pin      bin 
p'in     pin 
ping     bing 
p'ing    ping 
po       bo 
p'o      po 
p'ou     pou 
pu       bu 
p'u      pu 

sa       sa 
sai      sai
san      san 
sang     sang 
sao      sao 
se       se 
sen      sen 
seng     seng 
sha      sha 
shai     shai 
shan     shan 
shang    shang 
shao     shao 
she      she 
shei     shei 
shen     shen 
sheng    sheng 
shih     shi 
shou     shou 
shu      shu 
shua     shua 
shuai    shuai 
shuan    shuan 
shuang   shuang
shui     shui 
shun     shun 
shuo     shuo 
so       suo 
sou      sou 
ssu      si 
su       su 
suan     suan 
sui      sui 
sun      sun 
sung     song 

 

ta       da 
t'a      ta 
tai      dai 
t'ai     tai 
tan      dan 
t'an     tan 
tang     dang 
t'ang    tang 
tao      dao 
t'ao     tao 
te       de 
t'e      te 
teng     deng 
t'eng    teng 
ti       di 
t'i      ti 
tiao     diao 
t'iao    tiao 
tieh     die 
t'ieh    tie 
tien     dian 
t'ien    tian 
ting     ding 
t'ing    ting 
tiu      diu 
to       duo 
t'o      tuo 
tou      dou 
t'ou     tou 
tsa      za
ts'a     ca
tsai     zai 
ts'ai    cai 
tsan     zan 
ts'an    can 
tsang    zang 
ts'ang   cang 
tsao     zao 
ts'ao    cao 
tse      ze 
ts'e     ce 
tsei     zei
tsen     zen 
ts'en    cen 
tseng    zeng 
ts'eng   ceng 
tso      zuo 
ts'o     cuo 
tsou     zou 
ts'ou    cou 
tsu      zu 
ts'u     cu 
tsuan    zuan 
ts'uan   cuan 
tsui     zui 
ts'ui    cui 
tsun     zun 
ts'un    cun 
tsung    zong 
ts'ung   cong 
tu       du 
t'u      tu 
tuan     duan
t'uan    tuan
tui      dui 
t'ui     tui 
tun      dun 
t'un     tun 
tung     dong
t'ung    tong
tzu      zi 
tz'u     ci 

wa       wa 
wai      wai 
wan      wan 
wang     wang
wei      wei 
wen      wen 
weng     weng
wo       wo 
wu       wu 

ya       ya 
yang     yang
yao      yao 
yeh      ye 
yen      yan 
yin      yin 
ying     ying
yo       yo 
yu       you 
yü       yu 
yüan     yuan
yüeh     yue 
yün      yun 
yung     yong
last modified 28 July 2014
© HKUST Library